>> ලැබුවා වූ 2018 නව වසර සුභම සුභ නව වසරක් වේවා.....    >> අප සමාගම ජාලාකාර හෝ පිරමිඩාකාර සමාගමක් නොවන බව කරුණාවෙන් සලකන්න......     >> Biotrap නිෂ්පාදන දකුණු කොරියාවේ ඔබ සදහා ලගදීම     >> දකුණු කොරියාවේ අලෙවි නියෝජිතයකු වීම සදහා පහත Link එක මත Click කිරීමෙන් ලැබෙන අයදුම් පත පුරවා හැකිතාක් ඉක්මනින් අප වෙත එවන්න

For New Dealer Registration Click Here

Welcome to Bio Trap Lanka

Our all products and related products are designed and manufactured specially by BIOTRAP CO. LTD. South Korea. Our company continues the healthy growth ever aiming for the best quality and prioritizing the trust with customers in Sri Lanka. 

Also we will keep exerting every effort to meet customers' needs by focusing on the technology development in order the cope with its industry innovation in advance. We ask your continuous attention and encouragement. 

Our company policy is to research and to develop our products continuously. We promise we will try to do our best to meet our customer's requirements whatever it may be.

 

What is the Dengue?

Dengue is transmitted by the bite of an Aedes mosquito infected with any one of the four dengue viruses. It occurs in tropical and sub-tropical areas of the world. Symptoms appear 3—14 days after the infective bite. Dengue fever is a febrile illness that affects infants, young children and adults. 

Symptoms range from a mild fever, to incapacitating high fever, with severe headache, pain behind the eyes, muscle and joint pain, and rash. There are no specific antiviral medicines for dengue. It is important to maintain hydration. Use of acetylsalicylic acid (e.g. aspirin) and non-steroidal anti-inflammatory drugs (e.g. Ibuprofen) is not recommended. 

Dengue hemorrhagic fever (fever, abdominal pain, vomiting, bleeding) is a potentially lethal complication, affecting mainly children. Early clinical diagnosis and careful clinical management by experienced physicians and nurses increase survival of patients.

Read More...

මෙම නිෂ්පාදන ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද .......